Fatesinger

KongTen MBrush 便携手持打印机

KongTen MBrush 便携手持打印机

KongTen MBrush便携手持打印机通过Wifi连接手机,在纸张、皮革、金属、布料上打印预设文字和图案。 视频介绍: [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/2206620635105/p/1/e/6/t/1/32450...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6