Fatesinger

小山坡Shanpo HOVERPEN Inde-Pen 自立笔

小山坡Shanpo HOVERPEN Inde-Pen 自立笔

小山坡Shanpo Inde-Pen 自立笔采用金属铝或者金属钛制作笔杆,现代时尚,可放在笔座上以笔尖直立,支持用笔尖支撑转动旋转。 视频介绍: [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/2305594...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6