Fatesinger

Cashew 指纹识别智能钱包

Cashew 指纹识别智能钱包

Cashew指纹识别智能钱包正面设有指纹识别器,用来验证身份打开钱包。内置蓝牙模块与手机连接,具有遗忘提醒和丢失查找功能。 视频介绍: [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/2305594...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6