Fatesinger

遛狗时解放双手的Lishinu狗绳

in 宠物 with 1060 reads

出门遛狗,总要有一只手牵着狗绳,如果要系鞋带、输入短信等需要双手的事情,占着一只手就比较麻烦。有了Lishinu狗绳,绑在手腕上,牵引绳自动伸缩,可以很方便地锁住绳子,紧急时也能快速释放绳子,遛狗更加方便安全。

lishinu1

lishinu7

lishinu5

lishinu3

lishinu6

lishinu4

lishinu2

视频介绍:

美国亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6